Πνευματικά Προϊόντα

Σε αυτό το πνευματικό προϊόν, εξετάζεται η πολιτική διάσταση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και πιο συγκεκριμένα η ενσωμάτωση της πολιτικής διάστασης στην εργασία εκπαιδευτών ενηλίκων στις χώρες των εταίρων. 

Η πολιτική διάσταση του μοντέλου που ακολουθείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες ικανότητες: 1. Σύνδεση πολιτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 2. Ενσωμάτωση πολιτικών αξιών και πεποιθήσεων στο πλαίσιο της εργασίας των εκπαιδευτών ενηλίκων και κοινοτήτων, 3. Υποστήριξη των εκπαιδευομένων στην ανάπτυξη της πολιτικής σκέψης, 4. Εφαρμογή δημοκρατικών αρχών και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτά τα θέματα αναλύονται σε κάθε χώρα-εταίρο και υποστηρίζουν την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Σύνδεσμος για την Ερευνητική Μελέτη του έργου ADULATION.

Ένα Εγχειρίδιο καλών πρακτικών και εργαλείων. Το Εγχειρίδιο θα εστιάσει στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με ενήλικες και ηλικιωμένους συντονιστές και εθελοντές για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών.

Σύνδεσμος για το Εγχειρίδιο του έργου ADULATION.

Πρακτικά εργαλεία για Εκπαιδευτές Ενηλίκων για την ενίσχυση της ενεργού πολιτότητας ενήλικων και ηλικιωμένων ατόμων.

Καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος στα εξής θέματα:

Α) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κλιματική Αλλαγή,

Β) Το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ στην προστασία δεδομένων και στο διαδικτυακό απόρρητο,

Γ) Μετανάστευση και ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα,

Δ) Ευρωσκεπτικισμός.

Σύνδεσμος για την «Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη ADULATION»

Μια συλλογή εργαλείων και διαδικασιών κοινωνικών μέσων δικτύωσης που επιτρέπουν στους εκπαιδευτές ενηλίκων και στους ενήλικες μαθητευόμενους να διεξάγουν επιτυχείς διαδικτυακές εκστρατείες σε θέματα που επηρεάζουν τους ενήλικες μαθητευόμενους και τις κοινωνίες στις οποίες ζουν προωθώντας έτσι την κοινωνική αλλαγή.

Σύνδεσμος για την «Εργαλειοθήκη ADULATION »