Η ερευνητική μελέτη έχει αρχίσει

Οι εταίροι του έργου ADULATION δουλεύουν στην μελέτη και έρευνα για τη δημιουργία της Ερευνητικής Μελέτης «Η πολιτική διάσταση της εργασίας των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Κύπρο, το Βέλγιο, την Ουγγαρία και την Ιταλία».

Οι γενικοί στόχοι, που καθοδηγούν όλους τους εταίρους του έργου σε όλες τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, είναι οι εξής:

  • Συμβολή στην ποιοτική ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενηλίκων,
  • Εξέταση του ευρωπαϊκού μοντέλου ικανότητας κατάρτισης στην εκπαίδευση ενηλίκων,
  • Υποστήριξη των οργανισμών και των δικτύων τους σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων ενηλίκων και ηλικιωμένων εκπαιδευομένων,
  • Συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών για να χρησιμοποιηθούν στην προσαρμογή των άλλων πνευματικών προϊόντων του έργου.

Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει στην απόκτηση βαθύτερης κατανόησης του βαθμού στον οποίο η πολιτική διάσταση είναι ενσωματωμένη στο έργο των εκπαιδευτών ενηλίκων, εξετάζοντας τόσο τα συμφραζόμενα όσο και τα μεμονωμένα στοιχεία, στο επίπεδο των εθνικών πολιτικών καθώς και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. Η έρευνα θα χρησιμεύσει ως βάση για περαιτέρω δραστηριότητες του έργου, και ειδικότερα για την ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτές ενηλίκων.

Επιπλέον, έχει διεξαχθεί μια έρευνα σε πολλούς ενδιαφερόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ικανοτήτων συμμετοχής των πολιτών της ομάδας-στόχου σε όλες τις χώρες-εταίρους του έργου.

 58 total views,  1 views today